Blog

Antywindykacja

Prowadzamy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów pożyczek, umów kredytowych oraz umów leasingowych

antywindykacja

 

Działania antywindykacyjne i antyegzekucyjne

Naszym klientom zapewniamy ochronę i obsługę prawną w zakresie czynności antywindykacyjnych i antyegzekucyjnych.


Oferujemy:

• antywindykację - ochronę dóbr osobistych i miru domowego – w przypadku nękania przez windykatorów
• restrukturyzację sądową i pozasądową
• przeprowadzenie upadłości konsumenckiej z umorzeniem długów (etap przedsądowy / etap sądowy)
• przeprowadzenie upadłość firmy z umorzeniem długów (etap przedsądowy / etap sądowy)
• ochronę majątku przed egzekucją
• założenie spółki prawa handlowego
• wypracowanie ugody z wierzycielami (firmy leasingowe / banki / firmy pożyczkowe / kontrahenci)
• wypracowanie ugody z komornikiem
• obsługę nakazów zapłaty, pozwów, sprzeciwów

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych? Przesłanki.

• nękanie dłużnika przez windykację / windykatora telefonicznie, listownie lub osobiście
• wizyty terenowe windykatora
• zastraszanie i groźby
• upublicznianie informacji wrażliwych i prywatnych dłużnika
• wypytywanie sąsiadów o dłużnika
• przetwarzanie danych dłużnika bez jego zgody

Dobra osobiste jako prawa niematerialne są ściśle powiązane z człowiekiem i jego indywidualnością. Przysługują więc one każdemu z nas przez całe życie. Część z praw, jak na przykład wolność, nietykalność osobista czy prawo do prywatności zostały uwzględnione już na poziomie konstytucyjnym oraz kodeksowym co wskazuje na ich szczególną doniosłość. Kodeks cywilny pozwala uwzględnić, na wzór konstrukcji dóbr osobistych przysługujących osobom fizycznym instytucję dóbr osobistych osób prawnych.
Zgodnie z Art. 23 Kodeksu Cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność,
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Na czym polegają prawne czynności antywindykacyjne? Przeprowadzane czynności.

• analiza prawna stanu faktycznego sprawy
• zgłoszenie naruszenia dóbr osobistych z rygorem odszkodowawczym
• złożenie wniosku o wstrzymanie czynności windykacyjnych
• przygotowanie i złożenie wniosku celem wypracowanie ugody
• przygotowanie dokumentów do sporu sądowego
• przygotowanie doniesienia do prokuratury


Słowa kluczowe: antywindykacja, antyegzekucja, obrona przed windykacją, obrona przed egzekucją, naruszenie dóbr osobistych, ochrona dóbr osobistych

W przypadku wystąpienia problemów w obsłudze umowy kredytowej, umowy leasingu, umowy pożyczki zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Upadłość konsumencka - czy warto?

Upadłość konsumencka

 

 

 

 

 

 

W dniu 31 grudnia 2015 roku minęło 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ówczesnego Prawa upadłościowego i naprawczego, polegającej na wprowadzeniu znaczących ułatwień w zakresie dostępności tzw. „upadłości konsumenckiej”, czyli upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rocznica wejścia w życie nowelizacji jest zatem dobrą okazją, by podjąć próbę oceny, czy wprowadzone zmiany rzeczywiście ułatwiły dostępność instytucji upadłości dla konsumentów, oraz – przede wszystkim – czy w obecnym kształcie ustawodawstwa warto ubiegać się o upadłość.

Zacznijmy jednak od podmiotów, które na gruncie ustawy Prawo upadłościowe (do końca 2015 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze) mogą wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek o ogłoszenie tego rodzaju upadłości może złożyć co do zasady tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Rzecz jasna, osoba która składa wniosek o ogłoszenie upadłości powinna być niewypłacalna, co oznacza utratę zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 30 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć co do zasady tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

            Co zrobić, żeby nasz wniosek był skuteczny? Przede wszystkim, wniosek powinien być odpowiednio skonstruowany i umotywowany, stąd w niektórych przypadkach uzasadnione będzie skorzystanie z pomocy Kancelarii Prawnej. Bardzo istotne są okoliczności, które doprowadziły do tego, że nie jesteśmy w stanie spłacać naszych zobowiązań, albowiem – co do zasady – powinny one być wyjątkowe i od nas niezależne. Na pozytywne postanowienie Sądu, z zastrzeżeniem, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie, szanse mają w szczególności osoby które wpadły w kłopoty finansowe na skutek np. choroby, gwałtownej zmiany kursu waluty w której zawarły zobowiązanie kredytowe (popularny w ciągu ostatniego roku problem kredytów frankowych) bądź utraty pracy.

Oddalenie wniosku o upadłość

           Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli Dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Czym jest rażące niedbalstwo? Będzie to niedochowanie minimalnych, elementarnych i podstawowych dla każdego myślącego człowieka standardów zachowania w zakresie zaciągania zobowiązań i zarządzania swoimi finansami. O ile praktyka orzecznicza jest w tym zakresie różna, to z pewnością przeznaczanie środków finansowych na tzw. potrzeby konsumpcyjne tj. drogie i zbędne zakupy czy wycieczki uniemożliwi uzyskanie pozytywnego dla Dłużnika rozstrzygnięcia Sądu. Zakwalifikowania działania jako rażącego niedbalstwa uniemożliwiają przykładowo błędne informacje, na podstawie których Dłużnik podejmował decyzję lub fakt, że do nieostrożnego zachowania Dłużnik został zmuszony warunkami, w jakich działał albo czynnikami wewnętrznymi. Istnieje zatem możliwość „usprawiedliwienia” przed Sądem zaciągania krótkoterminowych zobowiązań – tzw. „chwilówek”, jeśli pieniądze w ten sposób uzyskane były przeznaczone np. na zakup niezbędnych lekarstw.

Korzyści z ogłoszenia upadłości

            Korzyści wynikających z ogłoszenia upadłości jest wiele. Przede wszystkim, zyskujemy oddłużenie. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość umorzenia wszystkich naszych zobowiązań (gdy upadły nie posiada żadnego majątku), najczęściej zaś Dłużnik zobowiązany jest w ramach planu spłaty do częściowego zaspokajania wierzycieli przez okres maksymalnie 3 lat. Zawsze jednak wysokość kwoty która będzie przeznaczana na spłatę wierzycieli uwzględniać będzie sytuację finansową i osobistą Dłużnika oraz jego zdolności zarobkowe. Innymi słowy, wysokość spłacanych w toku upadłości długów nie może być na tyle wysoka, by powodowała konieczność zaciągnięcia przez upadłego kolejnych zobowiązań. Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom.

Przykład: Krzysztof Nowak dokonał zakupu mieszkania za cenę 400 tys. zł i na ten cel zaciągnął kredyt w banku we frankach szwajcarskich. Dług został zabezpieczony hipoteką. Po kilku latach spłaty kredytu, na skutek wzrostu kursu franka szwajcarskiego kwota kredytu do spłaty wynosiła 420 tys. zł. Pan Krzysztof stracił pracę, zachorował i zaprzestał spłaty kredytu. Ponadto Pan Krzysztof posiada majątek  o łącznej wartości 15 tys. zł oraz niespłaconą pożyczkę gotówkową w kwocie 20 tys. zł. Łącznie jego zobowiązania wynoszą 440 tys. zł. W przypadku gdy sąd ogłosi upadłość Krzysztofa Nowak, a syndyk dokona likwidacji jego majątku poprzez sprzedaż za łączną kwotę ok. 300 tys. zł, do zaspokojenia pozostanie zadłużenie w kwocie 140 tys. zł. Jednak sąd upadłościowy umorzy niespłacony dług Pana Nowaka wobec braku możliwości spłat na skutek jego sytuacji osobistej.

              Kolejną korzyścią jest umorzenie postępowań egzekucyjnych z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Istotne znaczenie ma również komfort psychiczny. Najczęściej Dłużnicy są nękani uporczywymi telefonami z firm windykacyjnych o każdej porze dnia i nocy, z doświadczeń naszych Klientów wynika, że tzw. windykatorzy składali im wizyty również w miejscu pracy. Upadłość pozwala na uniknięcie tego rodzaju nieprzyjemności.

              Rzecz jasna, upadłość nie jest niczym przyjemnym i niesie ze sobą daleko idące konsekwencje dla Dłużnika i jego rodziny. Tą najistotniejszą jest utrata majątku, w tym domu lub mieszkania, który w postępowaniu upadłościowym zostanie zbyty przez syndyka (na potrzeby niniejszego artykułu możemy przyjąć, że jest to swoisty ”opiekun” Dłużnika wyznaczony przez Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości). Suma uzyskana ze sprzedaży domu lub mieszkania jak również innych składników majtku Dłużnika zbytych przez syndyka zostanie przeznaczona na spłatę jego zobowiązań. Co ważne, jeśli lokal mieszkalny lub dom Dłużnika zostanie sprzedany, jak w przypadku Pana Nowak, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Z wnioskiem do sędziego komisarza o wypłatę czynszu występuje Dłużnik; Sędzia winien wziąć pod rozwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka.

             Jak powiedziała mi Pani Danuta, wobec której skutecznie przeprowadziliśmy cały proces od przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości do złożenia wniosku do sędziego komisarza o wypłatę czynszu: „Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości wszystko widziałam w czarnych barwach i szukałam sposobu na to, by nie obciążyć dzieci swoimi długami. Upadłość była naszą jedyną szansą, w innym przypadku spłacalibyśmy wierzycieli i komorników do końca życia. Po niecałych dwóch miesiącach od wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości mogę powiedzieć, że ogromną różnicą jest teraz komfort psychiczny jaki posiadam, wiem, że za trzy lata będę wolna od długów i mogę z optymizmem patrzeć w przyszłość”.

Upadłość - statystyki

            Na koniec garść statystyk. Według danych z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do 2112 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości wzrastała w każdym miesiącu, od 2 postanowień w styczniu do aż do 331 postanowień  w grudniu. Najmłodsza osoba w stosunku do której ogłoszono upadłość to 11-letni Jarosław (przejęcie spadku), zaś najstarszą była 86-letnia Pani Regina. Wydaje się zatem, że zmiany w ustawodawstwie wpłynęły dalece pozytywnie na dostępność upadłości, albowiem przez okres kilku lat sprzed nowelizacji ustawy postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wydano w poniżej 60 przypadkach. Pamiętać jednak należy, że postanowienie sądu to dopiero pierwszy etap do oddłużenia, a ustawodawca wprowadza do przepisów wciąż nowe rozwiązania, jak np. konieczność od dnia 1 stycznia 2016 złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na urzędowym formularzu, o których to zmianach szerzej w kolejnym wpisie.

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

Nie ma przeszkód do zabezpieczenia tej samej wierzytelności więcej niż jedną hipoteką na tym samym przedmiocie

zabezpieczenie hipoteką

To sedno postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.06.2015r. wydanego w sprawie o sygn. akt I CSK 326/15., który uchylił postanowienia sądów obu instancji oddalające wniosek o wpis hipoteki umownej oraz o wpis roszczenia o przeniesienie tej hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.

Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynikało, iż wierzytelność wynikająca z zawartej pomiędzy wnioskodawcami a uczestnikiem umowy kredytu, została zabezpieczona hipoteką umowną w kwocie 285.900,00 zł. Wnioskodawcy zaś wnieśli o dokonanie zabezpieczenia tej samej wierzytelności kolejną hipoteką do kwoty 137.850,00 zł. Sąd Okręgowy uznał za Sądem pierwszej instancji, że uwzględnienie tego żądania jest niemożliwe, albowiem nie powstała nowa wierzytelność, która mogłaby podlegać zabezpieczeniu.

Zdaniem Sądu Okręgowego, art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, poza definicją hipoteki, kreuje zasadę szczegółowości hipoteki, która polega na tym, że dla jednej, tej samej wierzytelności hipotecznej, może być ustanowiona tylko jedna hipoteka na jednym przedmiocie hipoteki. Nie można natomiast dla tej samej wierzytelności ustanowić kilku samodzielnych hipotek, choć – jak zauważył SO, jedną hipoteką można zabezpieczyć wiele wierzytelności. Odnośnie żądania w zakresie wpisu hipoteki w opróżnione miejsce hipoteczne Sąd Okręgowy orzekł, że oddalenie tego wniosku łączyło się z niedopuszczalnością ustanowienia samej hipoteki.

Sąd Najwyższy nie podzielił jednak poglądu przedstawionego przez Sądy obu instancji. Uzasadniając swoje postanowienie SN wskazał, że zasadę szczegółowości hipoteki odnosi się do stosunku prawnego, z którego wynika lub też może wynikać zabezpieczana wierzytelność. Wierzytelność powinna być zatem określona przez wskazanie stosunku prawnego, z którego wynika. W związku z tym słusznie uważa się, że nie można zabezpieczyć hipoteką wszystkich wierzytelności przysługujących temu samemu wierzycielowi. Jeżeli tych wierzytelności jest kilka, muszą one być także określone we wskazany wyżej sposób.

W przedmiotowym postanowieniu Sąd Najwyższy przesądził nadto, że zarówno treść art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jak i inne przepisy tej ustawy, nie dają uzasadnionych podstaw do formułowania zakazu ustanawiania na tej samej nieruchomości kilku hipotek w celu zabezpieczenia tej samej jednoznacznie oznaczonej wierzytelności, przy czym – jak zauważył SN, chodzi o wierzytelność wynikającą z tego samego oznaczonego stosunku prawnego. Przeciwnie, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26.06.2009r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075) skłaniają do wniosku, iż ustanowienie takich hipotek jest możliwe.

Konkludując swoje rozważania Sąd Najwyższy stwierdził, że wobec braku ustawowego zakazu, to od woli stron może zależeć ustanowienie kilku hipotek na tej samej nieruchomości, zabezpieczających tę samą wierzytelność wynikającą z określonego stosunku prawnego.

Hipoteka ustanowiona celem zabezpieczenia wierzytelności

hipoteka umowna

Hipoteka celem zabezpieczenie wierzytelności powstaje w wyniku procesu, składającego się z trzech elementów.

  • zawarcie umowy ustanowienia hipoteki
  • złożenie wniosku o wpis tego ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której hipoteka jest ustanawiana (odpowiednio także innego prawa, na którym można zabezpieczyć wierzytelność)
  • rozpoznanie przez sąd wniosku i wpisanie w dziale IV księgi wieczystej wpisu hipoteki

Powyższy proces dotyczy hipoteki umownej, która najczęściej zabezpiecza wierzytelności, stanowiąc podstawowy sposób zabezpieczenia udzielanych kredytów, bądź pożyczek. Dwa ostatnie elementy z listy są również wspólne dla innego rodzaju hipotek: hipoteki przymusowej i hipoteki powstałej na podstawie czynności jednostronnej. We wskazanych przypadkach pierwsza pozycja może sprowadzać się do zawarcia np. umowy ustanowienia hipoteki do postępowania, w którego wyniku powstanie dokument, który następnie posłuży za podstawę wpisu takiej hipoteki, np. orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, postanowienie prokuratora. Wpis hipoteki musi być zawsze poprzedzony powstaniem dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu.

Słowa kluczowe:

[hipoteka umowna, zabezpieczenie hipoteczne


 Wynajem aut - sprawdź tysiące ogłoszeń wynajmu na: www.najnajem.pl

Witamy

Dyrektor ds. sprzedażyZapraszam do korzystania z pomocy prawnej oraz usług konsultingowych.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Czy wiesz, że...

"Hipoteka - to ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; w przeciwieństwie do zastawu hipotekę można ustanowić na nieruchomości oraz na innych wybranych prawach np. na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu."

"Umorzenie długu -  zdarzenie, wskutek którego dług przestaje istnieć; dłużnik nie musi już świadczyć, gdyż odpada podstawa świadczenia."

"Egzekucja z nieruchomości -  to jeden z rodzajów egzekucji, polegający na prowadzeniu przewidzianych przez prawo czynności przez komornika w stosunku do określonej nieruchomości, który ma na celu przymusowe zaspokojenie wierzyciela. Jest stosunkowo długotrwała i skomplikowana, lecz przy wyższym poziomie zadłużenia daje szansę na pełniejsze wyegzekwowanie należnej wierzycielowi kwoty."

 

 

 

Chmura tagów

Wypowiedziany kredyt

nieruchomosci

Masz wypowiedziany kredyt lub pożyczkę? Udzielimy pomocy prawnej sądowej oraz pozasądowej. Antywindykacja. 

Problem z chwilówką

nieruchomosci

Masz problem z chwilówką? Chętnie pomożemy i udzielimy porady prawnej. Zapraszamy!

Pomoc prawna - hipoteka

Hipoteka - pomoc prawna, oddłużanie hipoteczne

Masz problem z hipoteką? Chcesz sprzedać mieszkanie z kredytem i hipoteką lub bank prowadzi egzekucję z nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Początek strony