Hipoteka ustanowiona celem zabezpieczenia wierzytelności

hipoteka umowna

Hipoteka celem zabezpieczenie wierzytelności powstaje w wyniku procesu, składającego się z trzech elementów.

  • zawarcie umowy ustanowienia hipoteki
  • złożenie wniosku o wpis tego ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której hipoteka jest ustanawiana (odpowiednio także innego prawa, na którym można zabezpieczyć wierzytelność)
  • rozpoznanie przez sąd wniosku i wpisanie w dziale IV księgi wieczystej wpisu hipoteki

Powyższy proces dotyczy hipoteki umownej, która najczęściej zabezpiecza wierzytelności, stanowiąc podstawowy sposób zabezpieczenia udzielanych kredytów, bądź pożyczek. Dwa ostatnie elementy z listy są również wspólne dla innego rodzaju hipotek: hipoteki przymusowej i hipoteki powstałej na podstawie czynności jednostronnej. We wskazanych przypadkach pierwsza pozycja może sprowadzać się do zawarcia np. umowy ustanowienia hipoteki do postępowania, w którego wyniku powstanie dokument, który następnie posłuży za podstawę wpisu takiej hipoteki, np. orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, postanowienie prokuratora. Wpis hipoteki musi być zawsze poprzedzony powstaniem dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu.

Słowa kluczowe:

[hipoteka umowna, zabezpieczenie hipoteczne


 Wynajem aut - sprawdź tysiące ogłoszeń wynajmu na: www.najnajem.pl